مرداد ۱۶, ۱۳۹۸
Acid032_tehransanat

پمپ اسید

پمپ های ضد اسید برای جابجایی سیالاتی که دارای خورندگی بالا می باشند مورد استفاده قرار میگیرد.
مرداد ۱۷, ۱۳۹۸
Acid032_tehransanat

پمپ اسید

پمپ های ضد اسید برای جابجایی سیالاتی که دارای خورندگی بالا می باشند مورد استفاده قرار میگیرد.