الکتروموتور های ضد انفجار و ضد جرقه Explosion Proof در دور و کیلو وات های متفاوت

آوریل 12, 2019

الکتروموتور ضد انفجار (ضد جرقه) EX

الکتروموتور ضد جرقه نوعی ماشین الکتریکی می باشد که الکتریسیته را به نیروی دورانی تبدیل می کند ، تفاوتش داشتن سیستم عایق بندی دقیق و حساسی است که وجود هر گونه میدان مغناطیسی و جرقه الکتریکی را غیر ممکن میسازد.